Visie, Missie en Doel

Visie

In deze huidige tijd wordt de mens steeds vaker gezien als één geheel. Hij is lichamelijk, geestelijk en gevoelsmatig onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving. Ieder mens heeft het vermogen om als persoon en in relatie tot zijn omgeving een balans te vinden tussen lichaam, geest, gevoel en emoties. Symptomen ontstaan als dit zelfregulerende vermogen stagneert. Vaak manifesteren symptomen zich daarbij op een geheel andere wijze en andere plekken dan de oorzaak!

Door het zoeken naar en het wegnemen van de daadwerkelijke oorzaak wordt gewerkt aan een snel en duurzaam herstel van de balans en dus de gezondheid van de mens.

ICMC De Bron is gestoeld op de visie van Integrative Medicine.

Missie

ICMC De Bron begeleidt en behandelt mensen met (dreigende) klachten (al dan niet gerelateerd aan arbeid) en is zowel gericht op preventie als op het oplossen van disbalans en klachten.

Wij zijn er steevast van overtuigd dat we de oorzaak van de klachten het beste kunnen wegnemen door gebruik te maken van zowel reguliere als complementaire mogelijkheden. Door een intensieve, professionele samenwerking van reguliere en complementaire therapeuten is het (gezondheids)resultaat meer dan de som der delen.

Met deze integratieve (multidisciplinaire) aanpak realiseren wij een snel en duurzaam herstel van de gezondheid van onze cliënt.

Doel

Het doel van ICMC De Bron is de gezondheid en de vitaliteit van onze cliënt op een snelle, eigentijdse en integratieve wijze, duurzaam te bevorderen op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk vlak.

De cliënt ervaart een significante, kwalitatieve verbetering van zijn lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand en van het algehele welbevinden als (werkend) mens. De psychische en lichamelijke draagkracht is versterkt zodat de cliënt meer keuzemogelijkheden kan creëren in denken, handelen en voelen. Hij ervaart een kwalitatieve verbetering van zijn sociaal en maatschappelijk functioneren.