Privacy Statement ICMC De Bron

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van deze wetgeving.

 

1   ICMC De Bron

ICMC De Bron is een integratief gezondheidscentrum in Den Haag, gericht op gezondheid, vitaliteit en welbevinden. Reguliere en evidence-based complementaire therapieën op het gebied van lichaam en geest worden, waar mogelijk, gecombineerd aangeboden. Op basis van de visie ‘Integrative Medicine’ vormen onze interventies onderdeel van een bijzondere, integratieve zorg.

ICMC De Bron is gericht op zowel het voorkomen (preventie) als het oplossen van disbalans, symptomen en klachten.

 

2   Gegevensregistratie en -verwerking

ICMC De Bron verwerkt diverse persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om adequate behandelingen mogelijk te maken, voor het bedrijfsmatig (onder meer administratief) afhandelen van die behandeling en voor correspondentiedoeleinden (brieven, emails, nieuwsbrieven e.d.).
Daarnaast kunnen geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor het produceren van interne statistische informatie.

ICMC De Bron registreert onder meer de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens; telefoon en email;
 • Geboortedatum, geslacht.

Naast deze, meer algemene gegevens kunnen ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden geregistreerd. Deze gegevens worden uitsluitend en alleen geregistreerd en in dossier gehouden na uitdrukkelijke toestemming of op eigen verzoek van de cliënt. Daarbij kan worden gedacht aan klachten en ziektebeelden en medische- en psychologische achtergrondgegevens.

Er vindt in principe geen verwerking plaats voor andere dan de bovengenoemde doeleinden.

 

3   Plichten van ICMC De Bron

ICMC De Bron is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in ons gezondheidscentrum plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet ICMC De Bron als volgt:

 • Iedere cliënt en/of betrokken persoon wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit kan gebeuren door een medewerker of betrokken behandelaar, in onze behandelovereenkomst, maar ook via flyer, website en/of nieuwsbrief.
 • Alle medewerkers en behandelaren binnen ICMC De Bron hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • Alle persoonsgegevens worden adequaat beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 

4   Rechten van cliënt en andere betrokkenen

Iedere persoon die op welke wijze dan ook betrokken is bij gezondheidscentrum ICMC De Bron (zoals cliënt, geïnteresseerde of relatie) heeft het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van hem / haar worden verwerkt;
 • op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • om (gedeeltelijke) vernietiging van zijn / haar medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan het persoonlijk dossier;
 • om zich, in bepaalde gevallen, tegen de verwerking van persoonlijke gegevens te verzetten.

Eenieder die gebruik wil maken van genoemde rechten, kan dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij de Functionaris Gegevensbescherming van ICMC De Bron (zie 10). Om er zeker van te zijn dat het verzoek van de juiste, rechthebbende persoon afkomstig is zal om een identiteitsbewijs worden gevraagd. Bij een schriftelijk verzoek zal worden gevraagd om een kopie van dit identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van de privacy kan daarbij pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart worden gemaakt.

ICMC De Bron reageert zo snel mogelijk op het verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.

 

5   Bewaartermijn

ICMC De Bron bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden geregistreerd. Persoonsgegevens die van belang zijn voor een adequate behandeling (dossiers e.d.) worden conform de wettelijke termijnen bewaard.

 

6   Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Gezondheidscentrum ICMC De Bron verkoopt of verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
ICMC De Bron en alle hierbij aangesloten behandelaren hebben uitdrukkelijk de verplichting om vertrouwelijk met de geregistreerde persoonsgegevens om te gaan.
Alleen op uitdrukkelijk verzoek en met toestemming van betreffende persoon zal ICMC De Bron de gewenste en noodzakelijke persoonsgegevens delen met derden. Deze derde partij is daarbij specifiek aangewezen door de verzoekende persoon. Ook hier geldt uiteraard dat de privacy van een andere persoon hierdoor niet mag worden geschaad.

 

7   Toestemming

Door zich in te schrijven bij ons gezondheidscentrum (voor behandeling, deelname aan bijeenkomsten e.d.) gaat de inschrijver akkoord met de manier waarop ICMC De Bron persoonlijke gegevens registreert en verwerkt, zoals beschreven in dit document. Betrokkene verklaart tevens de privacy van andere betrokkenen (zoals cliënten en behandelaren) te respecteren.

Bij (multidisciplinaire) behandeltrajecten gaat ICMC De Bron een behandelovereenkomst met de cliënt aan. Met ondertekening van deze overeenkomst gaat cliënt onder meer akkoord met registratie van de benodigde persoonsgegevens. Bovendien geeft cliënt daarbij toestemming aan de behandel-coördinator en alle bij de behandeling betrokken behandelaren dat zij beroepsmatig inzicht mogen hebben in het (multidisciplinaire) dossier van cliënt.

 

8   Technische maatregelen voor (beveiligde) opslag

ICMC De Bron neemt de bescherming van de persoonsgegevens uiterst serieus. Er zijn dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Persoonlijke gegevens worden optimaal beschermd door opslag van gegevens op beveiligde (web)servers. Elke nacht wordt een beveiligde backup gemaakt van alle gegevens. Mailings en nieuwsbrieven (Bron Bulletins) worden geïnitieerd en verzonden via Mailchimp. In het kader van hun beroepsuitoefening communiceren behandelcoördinator en behandelaren onderling via de beveiligde zorg-app Siilo. Alle gebruikte programmatuur en dataverbindingen zijn beveiligd volgens de huidige wet- en regelgeving.

ICMC De Bron heeft met alle betreffende leveranciers en dienstverlenende bedrijven een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de richtlijnen van de AVG.

 

9   Cookies en vergelijkbare technieken

Onze website kan cookies gebruiken. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Functionele cookies zorgen voor een goed en functioneel werkende website. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Bij bezoek aan onze website worden alleen functionele cookies, tracking cookies en beveiliging cookies ingeladen. Er worden absoluut geen persoonsgegevens opgeslagen. ICMC De Bron maakt met haar website dan ook geen inbreuk op uw privacy.

Uiteraard is het mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig worden ingesteld, dat cookies niet geaccepteerd worden. Echter, indien cookies helemaal niet worden geaccepteerd, dan kunnen sommige delen van onze website mogelijk niet goed werken.

 

10   Contact en Functionaris Gegevensbescherming

ICMC De Bron is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Relevante contactgegevens:

Johan van Oldenbarneveltlaan 2
2582 NN Den Haag
Telefoon: 070-211 77 22

André ten Have, Functionaris Gegevensbescherming
andre@icmcdebron.nl

 

11   Vraag, informatie of klacht

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen gezondheidscentrum ICMC De Bron kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris Gegevensbescherming (zie 10).

Voor meer informatie omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl